Świadczenie wychowawcze, przysługujące od 1 kwietnia 2016 r. na drugie i kolejne dzieci, przyznawane w ramach Programu Rodzina 500+, jest świadczeniem miesięcznym wynoszącym 500 zł. Istnieją jednak przypadki, w których należy je obliczyć proporcjonalnie. Kiedy i jak należy to zrobić, wyjaśnia pani Magdalena Januszewska - ekspert serwisu LEX Pomoc Społeczna.

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), stanowiący wyjątek od ogólnej reguły wyrażonej w art. 5 ust. 1, przewiduje, że proporcjonalne obliczenie świadczenia wychowawczego dotyczy trzech przypadków:

- urodzenia dziecka,

- ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub

- naprzemiennej opieki nad dzieckiem.

Proporcjonalne obliczenie świadczenia wychowawczego dotyczy w ww. sytuacjach tego dziecka, co do którego zachodzą ww. przesłanki, a nie innych dzieci wchodzących w skład rodziny. Ta kwestia budzi wątpliwości w praktyce organów pomocy społecznej. Autorka wyjaśnia, że jeśli rodzina uprawniona do świadczenia wychowawczego ma dwoje dzieci, z których starsze np. 12 kwietnia 2016 r. ukończyło 18 lat, to świadczenie za kwiecień dla drugiego dziecka przysługuje w pełnej wysokości. Natomiast kwotę świadczenia wychowawczego dla pierwszego dziecka należy ustalić dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w kwietniu 2016 r., a otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Źródło: LEX Pomoc Społeczna, stan z dnia 29 kwietnia 2016 r.