W dniu 12 lipca 2012 r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Mimo negatywnej opinii Sądu Najwyższego i Głównego Inspektora Pracy, projekt będzie dalej procedowany w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej. Autorzy nowelizacji uzasadniają proponowane zmiany niską efektywnością powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. Jak jednak podkreślają eksperci Pracodawców RP warto pamiętać, że nierzadko sądy uznają, iż zgodnie z wolą stron dana umowa jest jednak umową cywilnoprawną. W ocenie Pracodawców RP obowiązująca regulacja, zgodnie z którą inspektor ma prawo wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, jest prawidłowym i wystarczającym rozwiązaniem, odpowiednio zabezpieczającym interesy pracowników. Z jednej strony daje ona pracownikowi możliwości – poprzez organy inspekcji pracy – obrony swoich praw, a z drugiej ostateczne rozstrzygnięcie pozostawia niezależnym i profesjonalnym sądom pracy.

W konsekwencji zaproponowanej przez posłów modyfikacji prawa, stosunek pracy byłby ustalany w drodze nakazu, czyli poprzez decyzję administracyjną. Zatem ostateczne rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej charakteru łączącego strony stosunku prawnego przyznano by sądom administracyjnym, co można by uznać za nadmierną interwencję organów administracji państwowej w stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Zdaniem Pracodawców RP obiektywną ocenę stosunku prawnego może zapewnić jedynie niezależny sąd powszechny – sąd pracy. Proponowana nowelizacja jest więc sprzeczna z Konstytucją RP, zgodnie z którą wyłącznie sądy i trybunały są powołane do rozpatrywania i rozstrzygania sporów prawnych w imieniu państwa. Ponadto projektowane przepisy naruszają określoną w prawie właściwość rzeczową sądów powszechnych. Uwagi Pracodawców RP w tym zakresie podziela również Sąd Najwyższy, który rekomenduje odrzucenie projektu. Problemem umów terminowych ma zająć się Zespół Trójstronnej Komisji ds. prawa pracy i układów zbiorowych. Zadaniem partnerów społecznych będzie wypracowanie wspólnych, akceptowalnych dla wszystkich stron propozycji.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania?  

Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!