Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne nadal wynosi 8 proc. Rada Polityki Pieniężnej podjęła na posiedzeniu w dniach 3-4 marca decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne pozostała jednak na tym samym poziomie.

Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki takie naliczone są w wysokości i według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

To oznacza, że odsetki za zwłokę we wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin zapłaty składek do dnia zapłaty składek (włącznie z tym dniem).

Na posiedzeniu w dniach 3-4 marca Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 0,50 pkt. proc. (stopa lombardowa od 5 marca wynosi więc 2,50% w skali rocznej).

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc. (z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.).

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne nadal więc wynosi 8 proc.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.nbp.pl, stan z dnia 5 marca 2015 r.