Pracownik otrzymał do firmy akcje spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku. W chwili sprzedaży akcji biuro maklerskie przekazało pieniądze na rachunek firmy, bez potrącania podatku.
Czy suma ze sprzedaży akcji stanowi przychód ze stosunku pracy?

Z treści pytania nie wynika, aby przychody należało opodatkować zaliczając je do źródła stosunek pracy.
W przepisie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., ustawodawca wskazał, że przychodami osoby fizycznej, o ile w regulacjach u.p.d.o.f. nie zostało postanowione inaczej, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
W przypadku gdy świadczenia wskazane w poprzednim zdaniu przekazywane są w związku z istniejącym stosunkiem pracy, przychód jaki pracownik uzyskuje powinien być umiejscowiony w źródle stosunek pracy. Stosownie bowiem do treści art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Wprawdzie w analizowanym przypadku świadczenie pieniężne przekazuje podatnikowi jego pracodawca, jednak - jak wnioskuję z treści pytania - pełni on jedynie funkcję "pośrednika" pomiędzy biurem maklerskim a pracownikiem.
Jeżeli w istocie tak jest, to przychód nie powinien być umiejscowiony w źródle stosunek pracy, a w źródle właściwym dla samego świadczenia, czyli odpłatne zbycie papierów wartościowych. To oznacza, że pracodawca nie pełni tutaj funkcji płatnika.
Biorąc jednak pod uwagę "szeroką" treść przepisu art. 39 ust. 3 u.p.d.o.f., pracodawca powinien po zakończeniu roku, do końca lutego roku następnego, przekazać pracownikowi PIT-8C.
Zgodnie bowiem z dyspozycją tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f. (osoba, na której ciąży ograniczony obowiązek podatkowy), urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 u.p.d.o.f., sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Uwagi
Jeżeli pracownik otrzymał akcje od pracodawcy, to wówczas wygenerowały one przychód ze stosunku pracy.