Krok: zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego
Osobie niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze określone w rozdziale 4 u.r.o.n., dotyczącym uprawnień osób niepełnosprawnych, od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a u.r.o.n. Tym samym, prawo do płatnych zwolnień od pracy dla osób niepełnosprawnych pracodawca ma obowiązek stosować od dnia wliczenia danej osoby niepełnosprawnej do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w swoim zakładzie pracy.
 
Krok: prawidłowe ustalenie uprawnienia
Prawo do korzystania ze zwolnień od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje tylko osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:
1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
 
Uwaga!
Niepełnosprawny pracownik posiadający orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może skorzystać z dodatkowego uprawnienia związanego z płatnymi zwolnieniami od pracy, które wynikają z u.r.o.n.

 

Krok: Zwolnienie na turnus
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.