Umowa o pracę zawarta z pracownikiem stanowi, że pracownik w zamian za pracę wykonywaną na podstawie niniejszej umowy otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 2200 zł. Kwota ta jest kwotą netto, w takim rozumieniu, iż nie składa się na nią podatek od osób fizycznych. oraz kwota obowiązkowej składki na ubezpieczenie społeczne pracownika. Czy zapis umowy jest zgodny z przepisami prawa pracy?

Przedstawiony w pytaniu sposób określenia wysokości wynagrodzenia o pracę należy uznać za prawidłowy, jeśli nie jest sprzeczny z obowiązującymi w konkretnym zakładzie pracy uregulowaniami wynikającymi z układu zbiorowego pracy czy regulaminu pracy.

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., nie precyzują, w jaki sposób strony umowy o pracę powinny określić wysokość przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. W art. 29 § 1 k.p. ustawodawca wskazał jedynie, że umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
- rodzaj pracy,
- miejsce wykonywania pracy,
- wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
- wymiar czasu pracy,
- termin rozpoczęcia pracy.
Sposób określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikowi zależy od woli stron. W przypadku gdy w danym zakładzie pracy układ zbiorowy pracy czy regulamin wynagradzania przewidują w jaki sposób określa się wysokość wynagrodzenia i jego składniki, zapis zamieszczony w umowie o pracę zawartej z pracownikiem tego zakładu musi być zgodny z tymi uregulowaniami. Jeśli pracownik nie jest objęty tego rodzaju regulacją, strony mogą określić wysokość wynagrodzenia dowolnie, np. jako kwotę brutto, netto czy nawet poprzez odesłanie do innego niż pieniądz miernika wartości (komentarz do art. 29 k.p. [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Zakamycze 2004).
Z uwagi na to, że ani k.p., ani przepisy wykonawcze do niego nie wskazują, czy kwota wynagrodzenia określona przez strony to kwota brutto, czy netto, kwestia ta może budzić wątpliwości.
Za przyjęciem tezy, że w przypadku braku wskazania z jakim wynagrodzeniem mamy do czynienia chodzi o wynagrodzenie brutto przemawia m.in. treść ustawy o minimalnym wynagrodzeniu która mówi o kwocie brutto. Ponadto, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 sierpnia 2001 r. wskazał, iż:
"Sąd pracy, zasądzając wynagrodzenie za pracę, nie odlicza od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne." (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r., III ZP 13/01, OSNP.2002/2/35).
Na podstawie powyższego skłaniałbym się do tego, że w obrocie także w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia co do zasady operujemy kwotami brutto, a nie netto.