Stosownie do art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Szczegółowe zasady tworzenia, organizacji, działania, uprawnień i kwalifikacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.
W myśl § 1 ust. 5 r.s.b.h.p. służba bhp powinna podlegać bezpośrednio pracodawcy, natomiast u pracodawcy będącego jednostką organizacyjną, służba bhp powinna podlegać bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bhp.
Z powyższego wynika, że służba bhp powinna być bezpośrednio podporządkowana zarządowi lub odpowiedniemu członkowi zarządu. Taką interpretację potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r., I OSK 529/11, LEX nr 1095903, oddalił skargę pracodawcy na decyzję inspektora pracy nakazującą zmianę organizacyjną podporządkowania służby bhp poprzez przypisanie jej bezpośrednio organowi zarządzającemu spółki będącej pracodawcą (w opisanym przypadku służba bhp podlegała dyrektorowi departamentu spraw pracowniczych i tego m.in. dotyczył zarzut PIP).
Zdaniem NSA odpowiednia organizacja służby bhp , w tym sposób jej podporządkowania w hierarchii zakładu pracy, ma kluczowe znaczenie dla należytej realizacji zadań w tym zakresie przez pracodawcę.
Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawca modyfikując strukturę organizacyjną zakładu pracy, nie powinien przyporządkowywać służby bhp dyrektorowi ds. jakości. Zgodnie z art. 283 § 1 k.p. taka praktyka stanowi naruszenie przepisów prawa i może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Zobacz także: "Każda" służba bhp odpowiada za analizę stanu bhp w firmie>>

Zobacz także: Czy wymagania dla pracowników służby bhp należy traktować jako wystarczający warunek do awansu?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.