Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Spełnienie przez pracownika służby bhp wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. nie nakłada na pracodawcę obowiązku automatycznego awansowania tego pracownika. Może on wnioskować do pracodawcy o zmianę stanowiska (awans), a co za tym idzie – również kategorię zaszeregowania, jednakże decyzja w tej sprawie pozostaje wyłącznie w gestii pracodawcy.
W myśl § 4 ust. 1 r.s.b.h.p. pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bhp.
Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp;
2) starszym inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp;
3) specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp;
4) starszym specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp;
5) głównym specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
Powyższy katalog nie oznacza, że pracodawca, którego pracownik nabywa prawo do wyższego tytułu służbowego w hierarchii zawodowej (np. ze względu na ukończenie studiów podyplomowych) jest obowiązany do zmiany jego stanowiska pracy. Awans, jak w przypadku każdego innego stanowiska pracy, jest związany nie tylko z kwalifikacjami formalnymi pracownika (wykształceniem, stażem pracy itp.), ale również z jego zaangażowaniem w wykonywaną pracę, realizacją powierzonych zadań, stosunkiem do przełożonych i współpracowników itp.
W związku z powyższym pracownik służby bhp, który spełnia formalne kwalifikacje do "podwyższenia" jego stanowiska pracy, może wnioskować o awans, jednakże wyłącznie od decyzji pracodawcy zależeć będzie, czy wniosek ten zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.