23 grudnia 2014 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 - 2014.

Nowelizowaną ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przyjęto rozwiązanie polegające na ustaleniu miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i członków ich rodzin w kwocie 1 zł za każdą osobę za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych, z jednoczesnym zwolnieniem gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 6 ha. Składkę za rolników prowadzących takie gospodarstwa i członków ich rodzin miała opłacać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Odrębnie potraktowano członków rodzin rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ich składka była wyliczana od podstawy równej kwocie 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
Pierwotnie wprowadzona regulacja miała obowiązywać do końca 2012 r., a następnie przedłużono jej obowiązywanie do końca 2014 r.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. ma na celu przedłużenie obowiązywania ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na kolejne dwa lata – do 31 grudnia 2016 r.