Senacka komisja, która rozpatrywała dziś rządową ustawę o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyjęła poprawkę, która przesuwa wejście w życie zmian o rok.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 roku jest to 127 tys. 890 zł.

Po zmianach i zniesieniu limitu wszyscy ubezpieczeni będą płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów, jakie osiągają.

Komisyjne poprawki będą teraz głosowane na posiedzeniu Senatu.