Firma rozpoczęła działalność z dniem 1 listopada 2008 r. i z tym dniem zatrudniła 15 osób na umowę o pracę.
Jak powinniśmy ustalić stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe za okres od 1 listopada 2008 r. do 31 marca 2008 r. oraz na następny okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.?
Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe równa wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należy pracodawca.
Jeżeli, pracodawca, będący płatnikiem składek wypadkowych, zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, ale nie miał obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, to zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) - dalej u.u.s.w.p.,ustala stopę procentową składki samodzielnie. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe równa jest wówczas wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należy pracodawca.

Rodzaj działalności ustala się na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON zawierającego informację o rodzaju działalności według PKD.
Kategorie ryzyka wg grup działalności zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692, z późn. zm.) - dalej r.s.p.s.w.
Stopy procentowe dla poszczególnych kategorii ryzyka zawiera załącznik nr 1 do r.s.p.s.w.

Michał Culepa