Od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Państwowa Inspekcja Pracy objęła kontrolą prawie 25,6 tys. podmiotów, w których świadczyło pracę przeszło 1,8 mln osób. Skontrolowano legalność zatrudnienia przeszło 200 tys. osób, w tym prawie 6,9 tys. cudzoziemców.
Najczęściej spotykanym uchybieniem w firmach zatrudniających cudzoziemców był brak wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziemca (wykazano go podczas 136 kontroli w stosunku do 282 cudzoziemców). Najliczniejszą grupę nielegalnie zatrudnionych stanowili Ukraińcy, Rosjanie, Wietnamczycy i Białorusini.
Przeprowadzono także kontrole w agencjach zatrudnienia; w 64% z nich stwierdzono nieprawidłowości. 7% ze skontrolowanych agencji działało nielegalnie, tj. nie miało certyfikatu na co najmniej jeden rodzaj świadczonych usług.
Najczęściej dotyczyło to agencji pośrednictwa pracy dla Polaków, które w co trzecim skontrolowanym przypadku nie zawarły pisemnej umowy pomiędzy agencją a osobą kierowaną do pracy. W co czwartym przypadku nieprawidłowości dotyczyły braku umowy między agencją a pracodawcą zagranicznym.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy nałożyli 720 mandatów karnych na łączną kwotę 916 tys. zł (średnia wysokość grzywny to 1272 zł), a także skierowali do sądów grodzkich 3577 wniosków o ukaranie.
Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrole dotyczące legalności zatrudnienia od 1 lipca 2007 roku.