Przyjęta na 101. posiedzeniu Sejmu nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych m.in. doprecyzowuje i uzupełnia przepisy w zakresie finansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kierunku zwiększenia jego przychodów oraz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie ulg i obniżeń wpłat na PFRON przez pracodawców.

Ustawa ogranicza wymiar ulg do 50 proc. sumy wpłat na PFRON. Reguluje też wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Zgodnie z nowymi przepisami, taka legitymacja będzie wydawana na wniosek osoby posiadającej ostateczne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Będzie ona wystawiana na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na 5 lat, a osobom, które nie ukończyły 60. roku życia - na 10 lat. W przypadku gdy osoba posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja będzie wystawiana na podstawie ostatniego z nich.

W nowelizacji rozszerzono grupę podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON o zakłady opiekuńczo-lecznicze, gdyż osoby w nich przebywające nie zawsze posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale ich stan zdrowia nie pozwala na w pełni sprawne życie. Wprowadzono także wpłaty na Fundusz w przypadkach nieprawidłowości w wystawianiu ulg. Chodzi o sytuację, gdy z ulgi korzysta podmiot, któremu ona nie przysługuje. Podobnie ma być w przypadku opóźnień w przekazywaniu informacji o wysokości ulg lub niewywiązywania się z obowiązku prowadzenia ewidencji informacji o wysokości obniżenia wpłat.

Ustawa trafi do dalszych prac w Senacie.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic

Źródło www.sejm.gov.pl, stan z dnia 28 września 2015 r.