12 maja 2016 r. posłowie w drugim czytaniu zajęli się rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy mającym na celu likwidację tzw. syndromu pierwszej dniówki. Nowe przepisy ułatwią też inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 31 marca br. Dalsze prace były prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w tym w podkomisji stałej do spraw nowelizacji kodeksu pracy. Komisja przyjęła projekt z poprawkami - zmieniła m.in. termin wejścia w życie projektowanej nowelizacji z 6 tygodni od ogłoszenia na 1 września 2016 r.

Projekt wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Regulacja ta ma ograniczyć zatrudnianie pracowników w szarej strefie oraz zwiększyć ochronę ich praw, ułatwić im dochodzenie przysługujących świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa taka nie została zawarta w formie pisemnej, to pracodawca ma obwiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy.

Po zmianach, każdy pracownik będzie musiał mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, jeśli nie została ona zawarta w formie pisemne, jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 13 maja 2016 r.