W projekcie określone zostało prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w wysokości 3 746 zł.

Składka na Fundusz Pracy, tak jak w poprzednich latach, została określona w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to nadal 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.