Przepisy odmawiają prawa do prowadzenia zajęć licznej grupie specjalistów, w tym zatrudnionym na podstawie umów cywilnych, w ramach samozatrudnienia lub prowadzącym działalność gospodarczą. Pojęcie stażu pracy powinno odnosić się wyłącznie do warunków nabywania określonych uprawień pracowniczych i nie powinno znajdować zastosowania przy określaniu wymogów kwalifikacyjnych przy ubieganiu się o objęcie określonego stanowiska - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z § 9 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kwalifikacji osób zatrudnionych w tych placówkach oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne prowadzone jest przez osoby, które mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, rozumiany tu jako okres zatrudnienia.

W związku z tym Rzecznik uważa za konieczne podjęcie prac nad zmianą przepisów, która uwzględni przy ustalaniu procedur rekrutacyjnych staż pracy realizowany na podstawie umów cywilnych oraz w ramach działalności gospodarczej. Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego problemu.

Źródło: RPO, stan z dnia 29 sierpnia 2016 r.