Serce systemu rozwoju kompetencji pracowników stanowi model kompetencji oraz oparty na nim system oceny kompetencji. Mechanizm oceny powinien być na tyle dobry, że z jego użyciem łatwe powinno być określenie, jakie w rzeczywistości są poziomy wiedzy, umiejętności, kompetencji i predyspozycji pracowników. Oprócz tego organizacja posiadać powinna dodatkowe metody i narzędzia (w tym testy, zadania, próbki pracy, development center) oceny potencjału pracowników. Mają one za zadanie doprecyzować i uzupełnić wiedzę o potencjale pracowników pozyskaną w trakcie ocen.
Prowadzone w roku 2014 badanie HR Index pokazało, że polscy pracodawcy mają znaczne trudności w systemowym zarządzaniu kompetencjami swoich pracowników.
Pierwszy z nich dotyczy już systemu oceny. U większej części pracodawców biorących udział w badaniu są wdrożone modele kompetencji oraz system oceny kompetencji, ale na podstawie przeprowadzonych ocen nie da się określić, jakie w rzeczywistości są poziomy wiedzy, umiejętności, kompetencji i predyspozycji pracowników. Wynika więc z tego konkluzja, że narzędzia ocenne nie są doskonałe.
W dobrze zaprojektowanych systemach zarządzania ludźmi w firmie, system oceny kompetencji jest skorelowany z systemem zarządzania rozwojem i szkoleniami, które kształtują przebieg procesu rozwoju w kilku ważnych obszarach :
·         od momentu szczegółowej identyfikacji i analizy potrzeb (doprecyzowujących potrzeby rozwojowe w stosunku do wyników ocen),
·         poprzez mechanizmy planowania i organizowania oraz realizacji działań rozwojowych i szkoleniowych,
·         aż do momentu badania efektywności.
Organizacja posiadać powinna też pełne procedury związane z szerokorozumianym indywidulanych rozwojem najbardziej wartościowych pracowników, ich ścieżkami karier i awansów, których budowa zaczyna się od przyszłych potrzeb strategicznych organizacji oraz potrzeb rozwojowych i awansowych pracowników. Tak więc realizacja szkoleń i innych działań rozwojowych powinna wynikać z bieżących potrzeb, ale też mieć na celu dostosowanie poziomu kompetencji pracowników do przyszłych planów i wymagań.
Jak więc wygląda sytuacja u pracodawców ? U większości jest jedynie bazowa procedura, obejmująca planowanie i organizację szkoleń (bez szczegółowego planowania i ewaluacji wyników), brak jest całościowego ujęcia rozwoju, ścieżek karier i awansów. Ponieważ system ocen nie spełnia swojej funkcji lub go nie ma, roczny plan szkoleń powstaje na bazie zgłoszeń menedżerów oraz pracowników, jak też wymagań prawnych, z uwzględnieniem wcześniejszej historii szkoleniowej. Nie jest on jednak powiązany z planami długofalowego rozwoju pod kątem przyszłych wyzwań i nowych ról w organizacji, jak też potrzeb strategicznych Pracodawcy. Nie sprawdza się przyrostu wiedzy uczestników ani efektywności szkoleń w kontekście biznesowym, nie jest to więc baza kolejnych działań rozwojowych.
HR Index daje zespołom personalnym możliwość prześledzenia kompletności i spójności rozwiązań już na podstawie analizy możliwości opisanych w ankiecie badawczej, potem zaś w ramach raportu benchmarkowego  wskazane są sugestie do poprawy systemów rozwojowych.
W toku jest 2 edycja badania HR Index, które przekrojowo analizuje sytuację personalną u Pracodawców aż w 11 obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. Korzyścią z udziału w badaniu jest bezpłatne pozyskanie indywidualnego raportu o stanie obszaru HR w firmie, wraz z rekomendacjami doskonalenia i zmian. Jest też możliwość porównania się z innymi Pracodawcami na podstawie ogólnodostępnego raportu benchmarkowego. W zakresie badania sprawdzić można m.in. jak firma radzi sobie w obszarze zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników !

 

Wypełnij ankietę badawczą na www.hrindex.pl , uzyskaj raport indywidualny i zobacz benchmarki !