Nowa regulacja dopuszcza prowadzenie przedszkola w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, jeżeli m.in.: 1) lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci; 2) lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia przedszkola; 3) lokal znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia; 4) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na przestrzeń otwartą; 5) lokal jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal; do wyposażenia lokalu stosuje się gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A; 6) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz lokalu oraz znajdujące się w nim wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne; 7) w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457); 8) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z lokalu na zewnątrz budynku nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi, w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, oraz są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odnoszące się do tej kategorii.

Zobacz także: MEN określiło warunki ochrony ppoż. w przedszkolach>>