Pracownik jest zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę oraz prowadzi działalność gospodarczą, z której osiąga dochody.
Czy może złożyć oświadczenie u pracodawcy dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, aby płatnik mógł zmniejszać miesięczne zaliczki o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ pracownik ten prowadząc firmę płaci podatek liniowy?

Jeżeli od działalności gospodarczej podatnik opłaca liniowy podatek dochodowy, to fakt osiągania przychodów z działalności gospodarczej nie pozbawia go prawa do rozliczenia przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy tzw. kwoty wolnej (1/12 w każdym miesiącu).

W art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., ustawodawca ukonstytuował zasadę, w myśl której, zakład pracy działając jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy pracowników zmniejsza takie zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (tzw. kwoty wolnej), określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. W tej samej regulacji prawodawca zastrzegł, iż rozliczenie kwoty wolnej (tzn. obniżenie o 1/12 w każdym miesiącu) może być dokonane, o ile pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie sporządzone na formularzu PIT-2, w którym stwierdzi, że:
1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 u.p.d.o.f.,
4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego FGŚP,
5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.
Skoro w analizowanej sytuacji podatnik będący pracownikiem uzyskuje jednocześnie dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej to należy zbadać czy jest wypełniony warunek z pkt 3 powyższego wyszczególnienia.
Po przeprowadzonej analizie przepisu art. 44 ust. 3 u.p.d.o.f. (do którego nawiązuje warunek) w związku z art. 44 ust. 1 u.p.d.o.f. należy stwierdzić, że w punkcie tym zostało wskazane, iż kwota wolna nie jest rozliczana przez płatnika w zaliczkach na podatek dochodowy, jeżeli pracownik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali zapisanej w art. 27 u.p.d.o.f., lub przychody z najmu, wobec których również ma zastosowania skala podatkowa (art. 27 u.p.d.o.f.).
To oznacza, że jeżeli od działalności gospodarczej podatnik opłaca podatek dochodowy w formie liniowej (na zasadzie art. 30c u.p.d.o.f.), to fakt osiągania przychodów z działalności gospodarczej nie pozbawia go prawa do rozliczenia przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy tzw. kwoty wolnej (1/12 w każdym miesiącu).