Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.) rozszerzyła krąg osób uprawnionych, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) do żądania przeprowadzenia badania stanu trzeźwości pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy, o kierownika zakładu pracy lub osobę przez niego upoważnioną. W związku z tym konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia określającego sposób przeprowadzania badania na zawartość alkoholu. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia regulujący tę kwestię został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
Zgodnie z § 2 projektu zawartość alkoholu w organizmie ustala się na podstawie badania wydychanego powietrza oraz badania krwi. W stosunku do obowiązującej regulacji, prawodawca zrezygnował ze wskazania badania moczu jako środka ustalenia nietrzeźwości
Przepis § 3 rozporządzenia określa podmioty uprawnione do zlecania badań, wymieniając sąd, organ właściwy do prowadzenia śledztwa, dochodzenia lub postępowania w sprawach o wykroczenia, kierownik zakładu pracy, osoba przez niego upoważniona oraz sam „posądzony” pracownik. Przepisy § 4 i 5 precyzują sposób przeprowadzenia badania, w szczególności wymagania stawiane aparaturze, sposób dokumentowania czynności, jak również zalecaną przez prawodawcę kolejność zlecanych badań (badania wydychanego powietrza powinno być, w miarę możliwości, przeprowadzane przed badaniem krwi).
Według § 7 projektu badania krwi wykonują: laboratoria (pracownie, zakłady) analityczne, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, wydziały kryminalistyki komend wojewódzkich Policji i policyjne laboratoria kryminalistyczne, zakłady medycyny sądowej oraz inne zakłady uczelni medycznych.