Prowadzenie działalności gospodarczej i pozostawanie w stosunku pracy oznacza zbieg tytułów ubezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), obowiązek odprowadzania składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych wynika z umowy o pracę. Podstawą ich wymiaru będzie wskazane w niej wynagrodzenie. W efekcie z tytułu prowadzonej działalności przedsiębiorca nie zapłaci do ZUS nic. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie.
Koncepcja rozdzielenia poszczególnych tytułów ubezpieczeń może prowadzić do nadużyć. System nie przewiduje rozłączenia ubezpieczenia wypadkowego od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Istniejące rozwiązanie resort uważa za optymalne – stwierdził rzecznik Ministerstwa Pracy Janusz Sejmej.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.