- To bardzo ważna nowelizacja przepisów, dzięki której osoby pobierające rentę socjalną będą miały większe możliwości kontynuowania aktywności zawodowej, bez obaw o to, że utracą świadczenie socjalne – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Czytaj: Rencista socjalny będzie mógł więcej zarobić i nie bać się utraty świadczenia>>
Pobierz wzór dokumentu w LEX: Wniosek o rentę socjalną >

Można zarobić do  7354 zł

Zgodnie z nowymi przepisami, renta socjalna od 1 stycznia 2022 roku podlega takim samym zasadom zawieszenia lub zmniejszenia, co emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznane na mocy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  • W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, rencista socjalny będzie mógł, bez konsekwencji w wysokości renty, osiągnąć przychód wynoszący do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. do 3960,20 zł;
  • renta socjalna ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego przychodu w wysokości przekraczającej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. powyżej kwoty 7354 zł;
  • przychody w wysokości od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie wysokości renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

Rozliczenie z przychodów

Zmienił się też sposób rozliczania się z przychodów. Może on być miesięczny lub roczny. Decyzję podejmuje osoba niepełnosprawna składając odpowiedni wniosek do ZUS.

Czytaj w LEX: Sprawdź, czy możesz ubiegać się o rentę socjalną >

- Rozliczenie roczne jest korzystniejsze dla osób pobierających rentę socjalną i aktywnych zawodowo. Przy rozliczaniu rocznym zarobki są sumowane i dzielone na 12 miesięcy. Dzięki czemu, nawet jeśli w jakimś miesiącu otrzymamy duży przychód, a w pozostałych jest on mały, to większy przychód rozkłada się na pozostałe miesiące. Wówczas wcale nie musimy stracić naszej renty – mówi Paweł Wdówik, który jest również pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.