Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na swoje wystąpienie w sprawie osób pobierających rentę socjalną, od których ZUS żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z powodu przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu (tj. 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Wiceminister Stanisław Szwed poinformował, że do podpisu Prezydenta RP przekazana została nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia ustawę o rencie socjalnej w zakresie zasad zawieszania prawa do tego świadczenia. Jak twierdzi wiceminister Szwed, zmiana ustawy to efekt postulatów zgłaszanych przez środowiska osób uprawnionych do renty socjalnej.

Czytaj również: RPO interweniuje w sprawie osób, które wpadły w pułapkę rentową>>
 

Zasady zawieszenia takie, jak dla emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy

Renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom zawieszenia lub zmniejszenia, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, co emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznane na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź w LEX: Czy osoba poszukująca pracy, posiadająca ustalone prawo do renty socjalnej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym? >

W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, rencista socjalny będzie mógł, bez konsekwencji w wysokości renty, osiągnąć przychód wynoszący do 70 proc.  przeciętnego wynagrodzenia, natomiast renta socjalna ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego przychodu w wysokości przekraczającej 130 proc.  przeciętnego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2021 r. - 7386,10 zł). Przychody w wysokości od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie wysokości renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

Sprawdź w LEX: Czy prawo do renty socjalnej uprawnia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego? >

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy będą zobowiązani, tak jak obecnie, niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o okolicznościach powodujących zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. Tryb rozliczania również będzie analogiczny jak w przypadku emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego.

Ustawa w części dotyczącej zasad zawieszania renty socjalnej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zobacz procedurę w LEX: Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej >