Na nowelizacji skorzystają osoby z ustalonym prawem do renty socjalnej. Przysługuje ona osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niesprawności, która powstała albo przed ukończeniem 18. roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (przed 25. urodzinami), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Według przepisów obowiązujących do końca tego roku prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody wyższe niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Do ustalenia progu dochodowego skutkującego zawieszeniem prawa do renty socjalnej brane są pod uwagę przychody z działalności, która stanowi obowiązkowy tytuł ubezpieczeń społecznych. Tą działalnością jest zatrudnienie, służba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub inna praca zarobkowa, albo prowadzenie działalności pozarolniczej.

Natomiast zarobki, które są brane pod uwagę to, w przypadku działalności gospodarczej – zadeklarowany przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.). Są nimi także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Ponadto prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu innego niż wymieniony powyżej, zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również osiągany z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązane niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadczenia. W razie gdy składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana do przedstawienia zaświadczenia określającego kwotę przychodu.

Od 1 stycznia 2012 r. osoby pobierające rentę socjalną będą mogły uzyskiwać dodatkowe dochody w wysokości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS, bez skutku zawieszenia wypłaty świadczenia. To tyle samo, ile inne grupy uprawnione do rent i emerytur.