Odpowiedź: radcy prawnemu należy udzielać urlopu na takich samych zasadach jak pozostałym pracownikom

Uzasadnienie: zgodnie z art. 1542 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 637) w art. 18 stanowi, iż do czasu pracy radcy prawnego zalicza się także czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególności w sądach i w innych organach, oraz czas przygotowania się do tych czynności. Czas pracy radcy prawnego w lokalu jednostki organizacyjnej nie może być krótszy niż dwie piąte czasu pracy ustalonego w zawartej z radcą prawnym umowie.

Szczególne regulacje dotyczące czasu pracy radców prawnych nie mają wpływu na sposób udzielania urlopu tej grupie pracowników. Radcy prawnego należy udzielać urlopu na takich samych zasadach jak pozostałym pracownikom. Strony stosunku pracy powinny ustalić kiedy (w które dni tygodnia) i ile godzin radca prawny świadczy pracę w siedzibie pracodawcy, a w które dni pozostaje w dyspozycji pracodawcy poza zakładem pracy. Urlop powinien być udzielany radcy prawnemu na dni pracy niezależnie od tego, czy w danym dniu radca świadczy pracę w siedzibie pracodawcy, czy też poza nią.

Radcy prawnemu zatrudnionemu na 2/3 etatu, który posiada co najmniej 10-letni staż pracy, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 18 dni, tj. 144 godzin pracy (2/3 x 26 dni = 17,33 po zaokrągleniu 18 dni; 18 dni x 8 godzin = 144 godziny). Jeżeli radca wystąpi o urlop na dzień, w którym powinien świadczyć pracę przez 4 godziny, należy udzielić mu urlopu w wymiarze 4 godzin (o tyle godzin należy pomniejszyć pulę urlopową pracownika). W karcie urlopowej należy odnotować udzielenie 4 godzin urlopu.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych