Rada Ochrony Pracy, obradująca 2 grudnia br. w siedzibie Sejmu debatowała nad programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2009 r. Zgodnie z zapowiedziami Tadeusza Zająca, głównego inspektora pracy, inspekcja przystąpi do realizacji ostatniego, III etapu działań długofalowych, koncentrujących się na poprawie bezpieczeństwa pracy w zakładach o największym nasileniu zagrożeń zawodowych. W związku z przygotowaniem EURO 2012 inspekcja skontroluje w skali całego kraju także prace drogowe. Ponadto, w 2009 r. rozpocznie trzyletnią ogólnopolską kampanię prewencyjną, mającą na celu ograniczenie liczby wypadków na placach budowy powodowanych upadkiem (w tym z wysokości) i poślizgnięciem.

Inspektorzy pracy sprawdzą, w jakim stopniu pracodawcy stosują się do przepisów REACH, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Stałym nadzorem PIP objęte będą placówki handlowe, w tym wielkopowierzchniowe oraz zakłady opieki zdrowotnej. Planowane jest rozpoczęcie prac w przyszłym roku nad internetowym systemem poradnictwa i informacji z zakresu prawa pracy. PIP zamierza stworzyć obszerną bazę zawierającą przepisy z dziedziny ustawodawstwa pracy, a także jednoznaczne interpretacje i porady prawne.

Źródło: www.pip.gov.pl