Rada Ochrony Pracy o działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r.
\

W dniu 12 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Sejmie rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy, w trakcie którego głównym tematem było sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. Posłowie, senatorowie, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i innych organizacji zajmujących się ochroną pracy przyjmą także rozpatrzone na poprzedniej sesji stanowisko ws. problemów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz na uczelniach.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się co miesiąc na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2012 r.