W myśl art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przejawem powyższego obowiązku, zgodnie z art. 2376 § 1 k.p., jest nieodpłatne zapewnienie pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Zobacz także: Pracodawca udostępnia instrukcję użytkowania środków ochrony indywidualnej>>

Aktem prawnym określającym wymagania bhp dotyczące prac, podczas wykonywania których z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, stosowanych środków lub procesów pracy mogą wystąpić szkodliwe czynniki fizyczne w środowisku pracy w postaci hałasu jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318) - dalej r.n.h.
Zgodnie z § 6 ust. 1 r.n.h. w przypadku, gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas nie jest możliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca jest obowiązany:
1) udostępnić środki ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości progów działania,
2) udostępnić środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzorować prawidłowość ich stosowania, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy osiągają lub przekraczają wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN).

Zobacz także: Praca w nadmiernym hałasie tylko przez 8 godzin dziennie>>

Według obowiązującego stanu prawnego, a więc rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.):
1) poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy nie może przekraczać 85 dB,
2) maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać wartości 115 dB,
3) szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać wartości 135 dB.
Należy zatem przyjąć, że obowiązek wprowadzenia bezwzględnego obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej w postaci ochronników słuchu powstaje dopiero z chwilą, gdy natężenie hałasu na stanowisku pracy przekracza wskazane powyżej wartości NDN, czyli 85 dB. W przypadku, gdy natężenie hałasu wynosi 82 dB, pracodawca powinien jedynie udostępnić pracownikom takie ochronniki oraz poinstruować ich o sposobie posługiwania się nimi, To, czy będą z nich korzystali, zależeć może od decyzji zainteresowanych pracowników.

Zobacz także: Doboru właściwych środków ochrony indywidualnych dokonuje pracodawca>>

Zobacz także: Jak zmierzyć natężenie hałasu w pomieszczeniu biurowym?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.