1. Oznakowanie pojazdu tablicami
Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne powinny być oznakowane tablicami barwy pomarańczowej. Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w cysternach lub luzem powinny zawierać dodatkowo tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia.
Wymagane tablice do oznakowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne luzem lub w cysternach oraz w sztukach przesyłki jeżeli ilość przekracza wartość podaną w oświadczeniu rządowym z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 27, poz. 162) – dalej Umowa ADR w 1.1.3.6 (kategoria transportowa).

Oznakowanie tablicami pojazdów przewożących materiały niebezpieczne luzem lub w cysternach

Przewóz towarów niebezpiecznych
Oznaczenie u góry tablicy oznacza numer rozpoznawczy zagrożenia – 60 (oznacza to, że materiał ma dominujące właściwości trujące, cyfra 0 poprzedzająca cyfrę 6 oznacza materiał ten nie jest szczególnie niebezpieczny i zagrożenie może być wystarczająco określone jedną cyfrą, to po takiej cyfrze podaje się „0”. Jeżeli numer rozpoznawczy zagrożenia jest poprzedzony literą „X”, oznacza to, że materiał reaguje niebezpiecznie z wodą i nie należy używać jej do gaszenia pożaru. Oznaczenie u dołu tablicy oznacza nr UN przewożonego materiału. UN 1897 (CZTEROCHLOROETYLEN)
Numer rozpoznawczy zagrożenia składa się z dwóch lub trzech cyfr. np.: (223, 48, X323)
Znaczenie numerów rozpoznawczych zagrożeń:
2 to emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną
3 to zapalność materiałów ciekłych (par) i gazów lub materiał ciekły samonagrzewający się
4 to zapalność materiałów stałych lub materiał stały samonagrzewający się
5 to działanie utleniające (wzmagające palenie)
6 to działanie trujące lub zakaźne
7 to działanie promieniotwórcze
8 to działanie żrące
9 to zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją

Oznakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w sztukach przesyłki.
Przewóz towarów niebezpiecznych

Jednostka transportowa, tzn. pojazd samochodowy bez przyczepy lub zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego i przyczepy (naczepy), przewożąca towary niebezpieczne, powinna być oznakowana z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy pomarańczowej o wymiarach 40 x 30 cm. Szerokość czarnej nie odblaskowej ramki 1,5 cm.

Przewóz towarów niebezpiecznych

W przypadkach uzasadnionych małymi wymiarami pojazdu lub jego konstrukcją, dopuszcza się stosowanie tablic o wymiarach 30 x 12 c.m.

2. Opakowania materiałów niebezpiecznych
Opakowanie jest to pojemnik oraz inne elementy konstrukcyjne lub materiały potrzebne do utrzymania funkcji ochronnej tego pojemnika wobec jego zawartości – bębny, beczki, kanistry, skrzynie, worki. Opakowania ADR – powinny posiadać atest (w Polsce atesty dla opakowań wystawia: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań w Warszawie, dla opakowań, dla gazów klasy 2 opakowania bada i dopuszcza do stosowania Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny, a dla materiałów klasy 7 – Państwowa Agencja Atomowa) oraz właściwe oznakowania np.: UN/1A1/Y1,3/250/05/PL/ExPAK-2.
Każde opakowanie powinno być zaopatrzone w czytelne, trwale naniesione, dobrze widoczne znaki np.: UN 1A1/Y1,3/250/05/PL/ExPAK-2
Poszczególne cyfry i litery oznaczają:
UN – symbol ONZ dla opakowań,
1 - Kod rodzaju opakowania („1”- bęben)
A – stal (kod materiału opakowania)
1 – cyfra arabska wskazująca typ opakowania w ramach rodzaju, do którego należy to opakowanie np. w kodzie 1A1 „1” oznacza wieko niezdejmowalne
Y – oznacza grupę pakowania (II grupa pakowania)
1,3 – oznacza gęstość względną
250 – oznacza ciśnienie próbne w kPa
05 – oznacza rok produkcji opakowania (dwie ostatnie cyfry) – 2005 rok
PL – znak państwa, w którym przeprowadzono badania prototypu (taki jak znak wyróżniający pojazdy w międzynarodowym ruchu drogowym)
ExPAK-2 – oznacza numer rejestracyjny i nazwę lub znak producenta.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.