Jak argumentował rząd, który przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej, przedłożony przez ministra infrastruktury,  a jego celem jest ochrona lotnisk - np. przed aktami terrorystycznymi. 

Nowelizacja dostosowuje też polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ochronę lotnictwa cywilnego. W konsekwencji poprawiona zostanie przejrzystość prawa i zapewnione będzie dalsze skuteczne wprowadzanie w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego określonych na poziomie UE.

Czytaj również: Kontroler ruchu lotniczego: zawodowy rollercoaster>>

Najważniejsze rozwiązania

  • Wskazano zakres czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego sprawdzenia przeszłości osób, które pracują na lotniskach cywilnych. Dotyczy to kategorii osób podlegających sprawdzeniu przeszłości i podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie sprawdzeń oraz ich częstotliwości.
  • Nową kategorią osób, które podlegać będą sprawdzeniu przeszłości, będą osoby zatrudnione w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tej strefie obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska. Objęcie tej grupy sprawdzeniem przeszłości wzmocni ochronę stref ogólnodostępnych portów lotniczych. Doświadczenia ostatnich lat (np. ataki w portach lotniczych w Burgas, Stambule i Brukseli) wskazują, że właśnie te strefy są obecnie szczególnie narażone np. na akty terrorystyczne.
  • Systemem sprawdzeń przeszłości objęci zostaną także wszyscy kontrolerzy ruchu lotniczego. Rozwiązanie takie wynika z kluczowej roli pełnionej przez kontrolerów dla lotnictwa cywilnego oraz ich dostępu do najważniejszych systemów umożliwiających ruch lotniczy. Obecnie sprawdzeniu przeszłości podlegają wyłącznie kontrolerzy ruchu lotniczego, którzy w związku pełnionymi obowiązkami posiadają czasowe karty identyfikacyjne portu lotniczego. Po zmianie sprawdzeniem przeszłości objęta zostanie cała grupa zawodowa.
  • Wprowadzono przepis, na podstawie którego rozszerzone sprawdzenie przeszłości będzie obejmować swoim zakresem – oprócz elementów wspólnych ze sprawdzeniem standardowym – uzyskanie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek dla ochrony lotnictwa cywilnego.