Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracodawca nie jest w stanie skontrolować, czy pracownica faktycznie wykorzystuje całą przerwę na karmienie piersią. Ustawodawca nie daje mu też takich narzędzi. Pracodawca może jedynie zażądać zaświadczenia odpowiedniego lekarza (np. pediatry lub internisty), że pracownica karmi piersią.

Przerwa w pracy na karmienie dziecka piersią

Zgoda pracodawcy na udzielenie pracownicy przerw/y na karmienie nie musi mieć formy pisemnej, może być wyrażona w dowolny sposób.
Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
Przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, w którym oświadcza ona, że karmi dziecko piersią. Na żądanie pracodawcy powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie. Przerwa na karmienie piersią udzielana jest niezależnie od wieku dziecka.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.