W jakim terminie pracodawca powinien sporządzić listę płac za dany miesiąc?

W jakim miesiącu spółka powinna wykazać składki ZUS w deklaracji i w jakim miesiącu je zapłacić?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: składki ZUS spółka powinna wykazać w deklaracji za ten miesiąc, w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 85 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Z kolei art. 85 § 2 k.p. stanowi, że wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Obowiązujące przepisy nie określają terminu na sporządzenie przez pracodawcę listy płac. Musi to uczynić na tyle wcześnie, aby zatrudnieni otrzymali na czas należne im wynagrodzenie. Jeśli zatem pracodawca posiada wszystkie dane niezbędne do wyliczenia wypłat, może to uczynić na koniec miesiąca.
 
 
Przychód u pracownika powstaje w momencie wypłaty lub postawienia mu do dyspozycji wynagrodzenia. W myśl § 2 ust. 6 rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.  Nr 78, poz. 465), dla każdego ubezpieczonego, którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik składek w raporcie lub imiennym raporcie miesięcznym korygującym oraz w deklaracji i deklaracji rozliczeniowej korygującej uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy – stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej. W związku z tym, jako podstawę wymiaru składek za dany miesiąc płatnik wykazuje w imiennych miesięcznych raportach rozliczeniowych i deklaracji ZUS DRA wszystkie przychody uzyskane przez pracownika w tym miesiącu. Wynagrodzenie wypłacone w sierpniu stanowi przychód miesiąca sierpnia, mimo, że jest należne za lipiec. Reasumując, wynagrodzenia wypłacone w sierpniu za pracę w lipcu wykazuje się w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za sierpień i przesyła do ZUS w terminie do 15 września.
 
Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych