Nowe przepisy umożliwiają skorzystanie przez przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów (np. w wyniku rosyjskiego embarga) z instrumentów pomocowych skierowanych na wspieranie zatrudnienia.

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 150). Celem nowelizacji jest umożliwienie zastosowania instrumentów pomocowych, skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów. Nowe przepisy znajdą zastosowanie m.in. do przedsiębiorców poszkodowanych przez rosyjskie embargo.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca, który spełni warunki uzyskania pomocy będzie mógł wnioskować o wypłatę: 1) świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego; 2) świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy; 3) środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od wypłaconych świadczeń. Ponadto przedsiębiorca będzie mógł wnosić o dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników zatrudnionych w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Nowe przepisy wpłyną nie tylko na przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów oraz ich pracowników, lecz również oddziaływać będą na wykonywanie zadań przez organy administracji publicznej, w tym organy samorządowe. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zawieranie z przedsiębiorcami umów o wypłatę świadczeń jest zadaniem marszałków województw. Natomiast w sprawach dotyczących dofinansowania kosztów szkolenia podjętego przez pracowników organem kompetentnym do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy jest starosta.

Ponadto nowe przepisy doprecyzowują tryb występowania do dysponenta FGŚP i Funduszu Pracy przez marszałków województw i starostów o środki na finansowanie pomocy. Nowelizacja wprowadza również możliwość finansowania przez dysponenta Funduszu kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy na podstawie zapotrzebowania złożonego przez marszałka województwa.

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszło również w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 168). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany art. 24 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291), zawierającego upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych dotyczących dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy.

Rozporządzenie określa następujące wzory: 1) wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, 2) umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia, 3) zapotrzebowania na środki na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, 4) informacji dotyczących wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników. Ponadto przepisy rozporządzenia regulują terminy i sposób przekazywania marszałkowi województwa przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) oraz ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałków województw informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia. Starosta obowiązany jest przekazać miesięczną informację w terminie do 5. dnia roboczego każdego miesiąca. Natomiast marszałek powinien przekazać miesięczną zbiorczą informację w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca. Informacje należy sporządzić w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej (gdy integralność ich treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adam Bochentyn