Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje dodanie w dziale pierwszym w rozdziale II „Podstawowe zasady prawa pracy" nowego art. 171, zgodnie z którym nieważne byłoby wystawienie przez pracownika weksla lub jego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także uznania długu - mające na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy. Żądanie od pracownika wystawienia weksla, złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub uznaniu długu stanowiłoby wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Zdaniem Konfederacji proponowana zmiana budzi liczne wątpliwości i nie powinna odnosić się do jednego aspektu stosowania zabezpieczeń w stosunkach pracy. Przepisy działu piątego Kodeksu pracy w sposób wyczerpujący i całościowy określają zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
Zdaniem autorów tej opinii nie jest znana skala zjawiska i trudno jednoznacznie stwierdzić, że zaistniały problem jest na tyle doniosły, iż wymaga powszechnego uregulowania w Kodeksie pracy. Twierdzą oni też, że dopuszczalność stosowania zabezpieczeń wekslowych nie jest też jednolicie oceniana w orzecznictwie sądowym.
- W uzasadnieniu do projektu wskazuje się jedynie na ochronny charakter przepisów prawa pracy. Natomiast całkowicie pomija się obecną rzeczywistość, jaka panuje w stosunkach pracy. Nie uwzględnia się faktu, że coraz częściej pracownikom jest powierzane bardzo drogie mienie pracodawcy, że trudno jest skutecznie dochodzić od pracowników roszczeń, że pracownicy nie dbają należycie o mienie pracodawcy, który ponosi wysokie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.