Propozycja zwolnienia z opodatkowania emerytur i rent
\

W dniu 5 września 2012 r. posłowie "Solidarnej Polski" wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym emerytur i rent do wysokości szacowanych minimalnych kosztów utrzymania.

Celem projektowanej regulacji jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym emerytur i rent do wysokości szacowanych minimalnych kosztów utrzymania. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, emerytury i renty opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Oznacza to, że do emerytur i rent ma zastosowanie skala podatkowa przewidująca kwotę wolną od podatku w wysokości 3.091 zł rocznie i opodatkowanie stopą 18% nadwyżki ponad tę kwotę (oraz 32% ponad kwotę 85.528 zł.).

Projektowana ustawa wprowadza zwolnienie z podatku pierwszego tysiąca złotych emerytury lub renty. Oznacza to, że opodatkowaniu na zasadach ogólnych podlegać będzie wyłącznie nadwyżka świadczeń ponad tę kwotę. Nadwyżka ta będzie podlegać sumowaniu z ewentualnymi innymi dochodami otrzymywanymi przez podatnika. Zdaniem projektodawców podstawowe zasady sprawiedliwości społecznej wymagają, aby opodatkowaniu podlegał wyłącznie dochód w wysokości przekraczającej minimum konieczne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. Jest rzeczą niewłaściwą, aby państwo pobierało podatki od osób otrzymujących świadczenia w wysokości 800 czy 900 zł miesięcznie, wpychając takie osoby w biedę i niedostatek. Pobierane podatki od świadczeń w takiej wysokości zmniejszają dochód netto świadczeniobiorców poniżej sum potrzebnych na utrzymanie minimalnego poziomu życia. Szacunki Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) pokazują, że w grudniu 2011 r. wysokość minimum socjalnego dla gospodarstwa emeryckiego wynosiła 994,20 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 1639,07 zł miesięcznie dla gospodarstwa dwuosobowego. Posłowie podkreślają także, że w aktualnym stanie finansów publicznych, tak daleko idące zmiany mogą być niemożliwe do wprowadzenia w krótkim okresie. Dlatego proponuje się objęcie zmianami w pierwszej kolejności grup, które ze względu na wiek lub sytuację zdrowotną mają ograniczone możliwości szukania dodatkowych dochodów. Dlatego też proponowana ustawa ogranicza się do zwolnienia z podatku świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów. Dodatkowym mechanizmem ograniczającym skutki finansowe dla budżetu państwa jest stopniowe wygaszanie zwolnienia dla świadczeń w wysokości przekraczającej 2000 zł miesięcznie.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 7 września 2012 r.

Data publikacji: 7 września 2012 r.