Przewiduje on zmianę zasad zatrudniania i wynagradzania osób na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej oraz zniesienia Rady Służby Cywilnej.

Praktyka stosowania ustawy o służbie cywilnej wskazuje na często wydłużające się i nieefektywne procedury naboru, które prowadzą do opóźnień w obsadzeniu wolnych stanowisk. Zjawisko to jest szczególnie niepożądane w przypadku wyższych stanowisk w służbie cywilnej, które są związane z wykonywaniem polityki rządu oraz zapewnieniem sprawnego administrowania i zarządzania kadrami. Aby zmienić obecny stan rzeczy w projekcie zaproponowano, aby zatrudnianie na stanowisku: dyrektora generalnego urzędu, kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób, wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy, kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tej osoby następowało w drodze powołania przez uprawnione organy.

Ponadto osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej mają nie być objęte systemem ocen okresowych, a ich wynagrodzenie ma się składać z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wieloletnią pracę, przy czym wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny ustalane będą z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Osoby te będą mogły uczestniczyć w szkoleniach, ale nie będzie dla nich ustalany indywidualny program rozwoju zawodowego. Osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą podlegały odpowiedzialności dyscyplinarnej i nadal będą członkami korpusu służby cywilnej.

W projekcie proponuje się zniesienie Rady Służby Cywilnej, co będzie m.in. skutkowało uproszczeniem sposobu powoływania i odwoływania Szefa Służby Cywilnej oraz wyznaczania jego zastępcy. Powołanie i odwołanie Szefa Służby Cywilnej będzie mogło nastąpić w każdym czasie, a na stanowisko Szefa Służby Cywilnej i jego zastępcy będzie można powołać osoby niebędące urzędnikami tej służby.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 15 grudnia 2015 r. i został skierowany do I czytania. Nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Projekt zawiera przepisy przejściowe, które przewidują, że stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, wygasną po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu osobom tym nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy będzie możliwe za wypowiedzeniem.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2015 r.