Nowa regulacja ma być odpowiedzią na niejasność i nieadekwatność niektórych przepisów aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.12.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 37) – dalej r.b.h.o.m. do faktycznych uwarunkowań produkcyjnych w przemyśle odlewniczym.
Dotyczy to w szczególności przepisów, które są bezpośrednio związane z problematyką bezpieczeństwa pracy, a które w dotychczasowej formie nie dają możliwości stworzenia optymalnie bezpiecznych warunków pracy. Uzasadnieniem dla potrzeby wszczęcia prac legislacyjnych są wnioski i sugestie Państwowej Inspekcji Pracy o charakterze kontrolno-prewencyjnym, ukierunkowane na nieustającą potrzebę podwyższania standardów bezpieczeństwa pracy w przemyśle odlewniczym.
Projekt, w porównaniu z niektórymi przepisami r.b.h.o.m., przewiduje zmiany i uzupełnienia ukierunkowane na poprawę i ochronę warunków pracy przy dystrybucji złomu. Uwzględniają one sugestie i uwagi Państwowej Inspekcji Pracy, wypracowane w oparciu o merytoryczną wiedzę, jak również doświadczenie nabyte m.in. podczas kontroli w podmiotach reprezentujących przemysł odlewniczy.
Tytułem przykładu, § 6 ust. 5 i 6 projektu stanowią, że nie zrzuca się zbyt dużych porcji materiału wsadowego do kąpieli metalowej pieca, które stwarzają zagrożenie dla bezpośredniego otoczenia poprzez rozprysk ciekłego metalu oraz, że dokonuje się właściwego doboru rodzaju materiału wsadowego oraz właściwego załadunku różnej wielkości elementów wsadu, aby zapobiec zawieszeniu wsadu w piecu.
Według § 12 projektu, niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac pod bezpośrednio zawieszonymi urządzeniami lub przedmiotami zawierającymi ciekły metal lub w zasięgu ewentualnego rozprysku ciekłego metalu podczas ich przemieszczania.
Ustęp 2 § 17 projektowanego rozporządzenia nakazuje sprawdzenie stanu technicznego palników i instalacji zasilania pieca do topienia metali nieżelaznych ˗ zgodne z zawartymi w instrukcji eksploatacji zaleceniami, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń producenta, odnoszących się do sposobu kontroli elementów pieca, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.
Według autorów projektu, efektem wprowadzenia projektowanej regulacji będzie zmniejszenie wypadkowości i potencjalnych zagrożeń w omawianym środowisku pracy, jak również stworzenie bardziej bezpiecznych warunków pracy. Nowe rozporządzenie miałoby zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.