Zasadniczym celem projektowanej regulacji jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, s. 27). Dyrektywa ta uściśliła i rozszerzyła dotychczasowe regulacje unijne w zakresie wymagań bezpieczeństwa, procedur oceny zgodności UE, zakresu dokumentacji technicznej, wymagań wobec etykiet oraz elementów składowych deklaracji oceny zgodności zawartych.
Treścią nowego rozporządzenia miałyby zostać objęte: wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania wyrobów pirotechnicznych (nowym elementem jest zmiana oznaczenia klas wyrobów pirotechnicznych widowiskowych polegająca na dodaniu dużej litery „F”); procedury oceny zgodności wyrobów pirotechnicznych z zastosowaniem modułów w tych procedurach oraz zakres dokumentacji technicznej wyrobów pirotechnicznych. Ta ostatnia powinna być sporządzana w sposób, który umożliwi dokonanie oceny zgodności wyrobów pirotechnicznych z wymaganiami bezpieczeństwa oraz zawierać, w zakresie istotnym dla dokonania tej oceny, analizę ryzyka związanego z wytwarzaniem i używaniem wyrobu, projekt, dane dotyczące wytworzenia i działania wyrobu. W załączniku nr 4 do projektowanego rozporządzenia miałyby zostać uregulowane wymagania dla etykiet umieszczanych na wyrobach pirotechnicznych, a w załączniku nr 5 – elementy deklaracji zgodności tych wyrobów (m.in. numer wyrobu, typu, partii lub serii, nazwa i adres siedziby lub miejsca zamieszkania producenta, informacja, że deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta, identyfikacja wyrobu umożliwiająca odtworzenie jego historii).