Projekt ma na celu dostosowanie przepisów bhp do postępu technicznego i organizacyjnego, przekształceń własnościowych oraz zmian w krajowym systemie prawnym spowodowanym przystąpieniem RP do UE. Zdefiniowanie pojęć prowadzącego eksploatację urządzeń oraz instalacji energetycznych pozwoli na przypisanie odpowiedzialności nadzorującym prace za zorganizowanie ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom je wykonującym przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Postęp techniczny w budowie urządzeń elektroenergetycznych wymusił konieczność dostosowania przepisów do zmian w organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych i wymaga uwzględnienia, w przepisach oraz w instrukcjach obsługi i bezpieczeństwa, zagrożeń związanych z tego typu pracami.

Zmiany w technologii związane z wprowadzaniem biomasy jako paliwa stosowanego w procesach wytwarzania energii powodują konieczność zdefiniowania pojęć: pomieszczenia lub terenu ruchu energetycznego.

Projekt zawiera również podstawowe wytyczne w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.