Celem ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Do tej pory renta socjalna wynosiła 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po zmianie będzie to 100 proc. Wysokość renty socjalnej wzrośnie tym samym z 865,03 zł brutto do 1029,80 zł brutto.

Prawo do podwyższonej renty socjalnej będzie przysługiwać od 1 czerwca 2018 r., z tym że do końca sierpnia renty będą wypłacane w dotychczasowej wysokości, a we wrześniu 2018 r. nastąpi wyrównanie. Uprawnieni nie muszą składać żadnych wniosków o wyższe wypłaty - ponowne ustalenie wysokości rent socjalnych dokonane będzie z urzędu.

Konsekwencją podniesienia kwoty renty socjalnej będzie podniesienie związanego z nią świadczenia przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Ustawa, którą w poniedziałek podpisał prezydent, zostanie teraz przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą wsteczną od dnia
1 czerwca 2018 r.

Podwyższenie renty było jednym z postulatów rodziców protestujących od 18 kwietnia w Sejmie. Domagają się jeszcze 500 zł dodatku na życie i rehabilitację.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Zgodnie z art. 4 ustawy o rencie socjalnej, przysługuje ona osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.