TK badał przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 1998 roku. Zgodnie z nią tylko osoby, które na stałe mieszkały w Polsce, mogły ubiegać się o wliczenie do stażu pracy okresu pracy za granicą w organizacjach międzynarodowych, instytucjach i zakładach, do których zostali skierowani lub w których byli zatrudnieni. Prawo takie nie przysługiwało tym, którzy mieszkają obecnie za granicą.

Trybunał uznał, że przepis ten jest niekonstytucyjny, zwłaszcza pod rządami konstytucji z 1997 roku. W ocenie Trybunału osoby ubiegające się o świadczenia z ZUS nie mogą być arbitralnie różnicowane ze względu na miejsce zamieszkania w granicach Polski czy poza nią.(PAP)

 

dom/ abr/ mow/