Od 1 stycznia 2011 r., pracownik, któremu ZUS przyznał emeryturę, musi rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, aby móc rozpocząć pobieranie emerytury. Osoby, które nabyły prawo do emerytury pomiędzy 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r. (w okresie, gdy nie było tego obowiązku) i rozpoczęły pobieranie emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy powinny rozwiązać stosunek pracy najpóźniej do 30 września 2011 r. W przeciwnym razie prawo do emerytury zostanie im od 1 października 2011 r. zawieszone.

Rozwiązanie umowy może nastąpić w drodze złożenia wypowiedzenia lub porozumienia stron. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik powinien niezwłocznie przekazać do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy dokumentujące fakt rozwiązania stosunku pracy. Po rozwiązaniu stosunku pracy może ponownie zatrudnić się u tego samego lub innego pracodawcy – wówczas emerytura może mu być wypłacana.

Emeryci, którym począwszy od 1 października 2011 r. prawo do emerytury zostanie zawieszone, uzyskali możliwość ubiegania się o ponowne obliczenie emerytury. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest niepobieranie emerytury wskutek zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy, poczynając od 1 października 2011 r.