Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej, które standaryzuje superwizję pracy socjalnej i umożliwia korzystanie z niej wszystkim pracownikom socjalnym na tych samych warunkach.

Dotychczas w niektórych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzona była praktyka superwizyjna przełożona na polski grunt z doświadczeń krajów zachodnich.

Projektowane rozporządzenie wprowadza cele, wytyczne i standard superwizji pracy socjalnej, określa sposób prowadzenia superwizji pracy socjalnej, szczegóły dotyczące zawierania kontraktu superwizyjnego, formy superwizji oraz obowiązki superwizora. Określa również procedurę, w której będzie możliwe uzyskanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej, który jest warunkiem koniecznym dla możliwości prowadzenia superwizji pracowników socjalnych. Minimum programowe szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej obejmuje 480 godzin z pięciu obszarów tematycznych:

1) Moduł 1 – Wzmacnianie umiejętności interpersonalnych i społecznych –120 godzin;

2) Moduł 2 – Teoria i metody pracy socjalnej – 60 godzin;

3) Moduł 3 – Superwizja pracy socjalnej – podstawy teoretyczne - 40 godzin;

4) Moduł 4 – Trening superwizyjny – 120 godzin;

5) Moduł 5 – Praktyka superwizyjna i superwizja pracy własnej – 140 godzin.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie projekt trafił do konsultacji.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 21 września 2016 r.