Niestety, niekiedy mamy do czynienia z “pomysłowością” pracowników - np. operator żurawia blokuje sygnalizator przekroczenia dopuszczalnego udźwigu lub ignoruje jego sygnały, doprowadzając do złamania lub przewrócenia się żurawia; drukarz blokuje automatyczny wyłącznik niepozwalający na uruchomienie maszyny, gdy osłona jest podniesiona. Podobnie brak ładu i porządku na stanowisku pracy nie tylko utrudnia pracę, ale bywa przyczyną wypadków wskutek np. potknięcia się o źle ułożone elementy.
O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego, a maszyna, której wadliwą pracę lub uszkodzenie stwierdzi w czasie pracy powinna być niezwłocznie zatrzymana i wyłączona z zasilania. Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne.
Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że instrukcja obsługi na to zezwala. Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły oraz bez nakryć głowy.
Zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracownik powinien otrzymać do stosowania (i przestrzegać) stanowiskową instrukcję bhp. Według przykładowej instrukcji dla stanowiska obsługi wielokolorowej maszyny offsetowej, pracownik powinien być ubrany w odzież roboczą z zapinanymi mankietami, niemającą luźnych, odstających części, długie włosy powinien schować pod nakryciem głowy, uniemożliwiającym ich wciągnięcie przez pracującą maszynę itp. Przed uruchomieniem maszyny powinien sprawdzić porządek na stanowisku pracy, stan techniczny i sprawność maszyny offsetowej oraz sprawność wentylacji.
Przed uruchomieniem maszyny należy założyć wszystkie osłony zabezpieczające. Podczas obsługi podzespołów należy zwracać uwagę na nalepki ostrzegawcze i przestrzegać nakazów na nich zamieszczonych. Jeżeli na pulpicie sterowniczym zapali się lampka ostrzegawcza któregokolwiek urządzenia bezpieczeństwa, maszyna nie może być uruchomiona ani w trybie normalnym, ani w trybie “pełzania”. Przed każdorazowym uruchomieniem maszyny obsługiwanej przez więcej niż jedną osobę należy uprzedzić pozostałych współpracowników o zamiarze jej uruchomienia.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń na cylindrze płytowym gumowym lub dociskowym należy zatrzymać maszynę przed ich usunięciem. Podczas mycia i czyszczenia podzespołów rozpuszczalnikami organicznymi należy bezwzględnie uruchomić wentylację oraz nie zbliżać się z otwartym ogniem. W razie nieprawidłowej pracy któregokolwiek podzespołu maszyny, pracownik powinien natychmiast zatrzymać maszynę i zgłosić nieprawidłowość przełożonemu. W razie pojawienia się dymu lub zapachu palonej izolacji natychmiast wyłączyć maszynę i dodatkowo wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka. Po zakończeniu pracy pracownik powinien wyłączyć zasilanie maszyny, oczyścić maszynę i posprzątać stanowisko pracy.
O wszelkich nieprawidłowościach w pracy maszyny należy powiadomić przełożonego i ewentualnego zmiennika. W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia pracownik ma obowiązek zaalarmować otoczenie i powiadomić przełożonych. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, na którym doszło do wypadku zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. W razie wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.