Jakie są zasady podlegania odpowiedzialności porządkowej pracowników urzędów państwowych (w tym różnice w stosunku do odpowiedzialności porządkowej wynikającej z przepisów kodeksu pracy)?

Jak wygląda procedura postępowania dyscyplinarnego? 

Odpowiedź: zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników urzędów państwowych, zatrudnionych na podstawie umów o pracę i nie należących do korpusu służby cywilnej opierają się na przepisach Kodeksu pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników

Uzasadnienie: w przypadku pracowników urzędów państwowych, niezaliczonych do korpusu służby cywilnej, w zakresie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków pracowniczych, obowiązują co do zasady wyłącznie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., gdyż, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269 z późn. zm.) tylko urzędnicy państwowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracownika. Przy czym należy tu mieć na uwadze, że mianowania w jednostkach administracji państwowej praktycznie przestały funkcjonować z dniem 1 stycznia 2011 r., od tego momentu mianowania w jednostkach administracji państwowej zostały przekształcone w stosunki pracy na podstawie umów na czas nieokreślony, zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.).

Oznacza to, że – wobec braku szczegółowych uregulowań – w stosunku do pracowników urzędów państwowych, zatrudnionych na podstawie umów o pracę i nienależących do korpusu służby cywilnej, na podstawie art. 5 Kodeksu pracy stosuje się bezpośrednio przepisy k.p. w zakresie odpowiedzialności porządkowej tj. art. 108 i nast. k.p.
Nie mają natomiast zastosowania do tych osób przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 34 i nast. u.p.u.p. oraz tym bardziej przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej zawarte w przepisach art. 113 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.).