3 czerwca 2016 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która zastąpi administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną, stanowiąc administrację skonsolidowaną. W jej ramach możliwa będzie praca w KAS i służba w służbie celno-skarbowej.

W jednostkach organizacyjnych KAS będą mogli być zatrudnieni członkowie korpusu służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej, pracownicy, do których stosuje się przepisy Kodeksu pracy, pracownicy, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz pełnić służbę funkcjonariusze. Do jednostek organizacyjnych KAS będą mogły trafić osoby, które nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. będą obowiązani do złożenia kierownikowi oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w jednostce organizacyjnej KAS będzie mógł otrzymać propozycję przeniesienia do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. On sam będzie miał także możliwość wystąpienia z takim wnioskiem.

Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie, powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie będą mogły pełnić służby albo być zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek podległości służbowej.

Pracownikowi oraz funkcjonariuszowi będą przysługiwały, odpowiednio do wynagrodzenia albo uposażenia, dodatek kontrolerski (50% lub 20% zasadniczego wynagrodzenia lub uposażenia) oraz dodatek orzeczniczy w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego lub uposażenia zasadniczego.

Pracownicy będą obowiązani corocznie, w terminie do dnia 31 marca, składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

W Służbie Celno-Skarbowej będzie mogła pełnić służbę osoba, która: jest obywatelem polskim; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe; ma co najmniej średnie wykształcenie; ma nieposzlakowaną opinię oraz osiada stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku. Informacji o wolnych stanowiskach służbowych będą dostępne powszechnie. Przyjęcie kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej ma następować po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego znajdzie się m.in. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin sprawności fizycznej oraz test psychologiczny i kompetencyjny. Stosunek służbowy funkcjonariusza będzie powstawał w drodze mianowania, na podstawie zgłoszenia się do służby. Osoba mianowana funkcjonariuszem służby przygotowawczej otrzyma stopień służbowy aplikanta. Służba przygotowawcza ma trwać 2 lata. Po niej funkcjonariusz zostanie mianowany do służby stałej.

Funkcjonariusza, jeśli będą tego wymagały potrzeby KAS, będzie można przenieść na takie samo lub równorzędne stanowisko do innej jednostki organizacyjnej KAS, w tej samej lub innej miejscowości. Przeniesienie to będzie możliwe również na jego pisemny wniosek.

Uposażenie funkcjonariuszy ma się składać z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia: za wieloletnią służbę; za stopień służbowy w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia; dodatku funkcyjnego na stanowisku kierowniczym; dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami; dodatków uzasadnionych szczególnymi warunkami pełnienia służby.

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 3 czerwca 2016 r. został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: legislacja.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2016 r.