W piśmie z 8 listopada, skierowanym do dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych, wiceminister finansów Jacek Kapica polecił dokonanie przeglądu istniejących zasad i kryteriów przyznawania nagród pracownikom oraz dostosowanie praktyki do przedstawionych przez niego reguł ich przyznawania. Celem tych działań jest zachowanie jednolitości w administracji skarbowej i powiązanie instrumentów motywacyjnych z osiąganymi wynikami.

Nagrody mają mieć charakter uznaniowy i będą przyznawane za szczególne wyniki w zakresie zwiększenia dyscypliny podatkowej i dobrowolnego realizowania obowiązków podatkowych przez podatników, wdrożenie nowych rozwiązań usprawniających organizację pracy i wykorzystanie zasobów, realizację trudnego lub ważnego zadania, zrealizowanie zadania w trybie przyspieszonym oraz wykorzystanie umiejętności dobrej organizacji pracy i szybkości rozpoznania danych, faktów i informacji, realizowanie dodatkowych zadań, nie wynikających z zakresu obowiązków, czy reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Warunkiem uzyskania nagrody musi być jednak, rezultat w postaci udoskonalenia organizacji, poprawa efektywności poboru podatków, ograniczenie zaległości podatkowych lub zwiększenie efektywności pracy.