Niestety majówka w 2015 r. nie będzie długa, ponieważ każdy z dni świątecznych tj. 1 i 3 maja nie wypadają w sobotę, a więc w dzień, który co do zasady w większości zakładów pracy jest uznany za dzień dodatkowo wolny od pracy.

Kiedy i dlaczego należy udzielić dodatkowego dnia wolnego?

Zgodnie z wyrokiem trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku, w sprawie sygn. akt K 27/11 no nowo powróciliśmy do obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Trybunał Konstytucyjny podniósł w swojej argumentacji fakt, iż dotychczasowe przepisy, bezpodstawnie różnicowały liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom i tym samym wskazał na naruszenie konstytucyjnej zasady równości.

W związku z powyższym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy zgodnie zobowiązującym ich rozkładem czasu pracy przysługuje inny tzn. dodatkowy dzień wolny. Dodatkowy dzień wolny powinien zostać oddany do końca okresu rozliczeniowego, gdyż taki obowiązek statuują obowiązujące przepisy, w tym m.in. art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy zwany dalej k.p., który określa zasady ustalania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

Dodatkowo zgodnie bowiem z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jednak powyższa zasada nie ma zastosowania w sytuacji, gdy święto przypada np. w niedzielę, jak ma to miejsce np. 3 maja 2015 r.

W 2015 r. pracodawca, który zatrudnia pracowników w systemach czasu pracy, gdzie praca jest świadczona od poniedziałku do piątku, a sobota jest dniem dodatkowo wolnym od pracy będzie musiał udzielić dodatkowych dni wolnych za 15 sierpnia i 26 grudnia.

Natomiast mając na uwadze kalendarz świąt obowiązujący w 2015 r. pracodawca nie ma obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę - tak jak to ma miejsce 3 maja 2015 r.

Przykład

Pan Jan jest zatrudniony w spółce ,,Kawka” Sp. z o.o., na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy. Praca świadczona jest zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do piątku, a sobota jest dniem dodatkowo wolnym od pracy. Pan Jan objęty jest trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym począwszy od 1 stycznia 2015 r. W odniesieniu do takiego stanu faktycznego Pracodawca Pana Jana nie musi udzielać pracownikowi dodatkowego dnia wolnego za święto 3 maja przypadające w niedzielę.

Maria Sobieska