Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Ma on implementować do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 173 z 09.07.2018 r., str. 16).

Projekt wprowadza m.in. 12-miesięczny okres gwarancji stosowania minimalnych warunków zatrudnienia, nie mniej korzystnych niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Chodzi o zmianę art. 4 obowiązującej ustawy poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że pracodawca zapewnia minimalne warunki zatrudnienia przez 12 miesięcy delegowania. Po tym okresie obligatoryjny poziom gwarancji warunków zatrudnienia będzie uzależniony od określonego zachowania takiego pracodawcy.

Z tego wymogu wyłączone będą agencje  pracy  tymczasowej  oraz  agencje  pośrednictwa  pracy.

 


Minimalne warunki zatrudnienia do modyfikacji

Przy tej okazji rząd zamierza taż zmodyfikować minimalne warunki zatrudnienia. Proponuje się więc zastąpić pojęcie „minimalnego wynagrodzenia  za  pracę  ustalanego  na  podstawie  odrębnych  przepisów” pojęciem „wynagrodzenia  za  pracę”. Dodany ma też zostać nowy warunek zatrudnienia: należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą  służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca  pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP.  

Przypomnijmy, że obecnie warunki te obejmują normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku  dobowego i tygodniowego, wymiar  urlopu  wypoczynkowego,  minimalne  wynagrodzenie za pracę, wysokość wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, zatrudnianie młodocianych oraz wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, zasady równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, a także wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o  zatrudnianiu  pracowników  tymczasowych.

 


Nowe zadania PIP

Projekt przewiduje też uzupełnienie katalogu zadań PIP o:

  • przyjmowanie umotywowanego powiadomienia,
  • współpracę  z właściwymi  organami  innych państw członkowskich - mającą na celu zwalczanie  nadużyć w zakresie  delegowania pracowników,
  • informowanie  Komisji  Europejskiej  o  przypadkach  opóźnień  w  dostarczaniu  informacji  dotyczących delegowania pracowników na terytorium lub z terytorium RP,
  • rozszerzenie  zakresu  informacji  zamieszczanych  przez  PIP  na  stronie  internetowej  (Punkt  Informacji  dla Przedsiębiorcy) -  o informacje  dotyczące  szerszego poziomu gwarancji warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium RP.

Projektowane przepisy mają zacząć obowiązywać  30 lipca 2020 r.

Czytaj również: Sąd: Dyskryminacja przy delegowaniu pracowników Służby Więziennej