Czy pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko w wieku powyżej 2 lat, jeżeli ojciec dziecka prowadzi gospodarstwo rolne?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 2 lat nie przysługuje pracownicy, jeżeli jest inny członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Osoby prowadzącej gospodarstwo rolne nie uważa się za takiego członka rodziny.

Czytaj: Choroba babci nie uprawnia do zasiłku opiekuńczego

 

Uzasadnienie: z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat ubezpieczonemu przysługuje zasiłek opiekuńczy - art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159)- dalej u.ś.p. Dla potrzeb ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie (art. 32 ust. 3 u.ś.p.). Zasiłek opiekuńczy z uwagi na sprawowanie osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat nie przysługuje jednak, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat (art. 34 u.ś.p.ch.m.). ZUS stoi na stanowisku, że za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 34 u.ś.p., mogącego zapewnić opiekę, nie uważa się:

1) osoby całkowicie niezdolnej do pracy,

2) osoby chorej,

3) osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie,

4) osoby prowadzącej gospodarstwo rolne,

5) pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,

6) osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, która nie może regulować swojego czasu  pracy w sposób dowolny (ma ustalone godziny pracy),

7) osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki - pkt 196 „Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 159) – wybrane zagadnienia”. Tym samym fakt, że ojciec chorego dziecka w wieku powyżej 2 lat prowadzi gospodarstwo rolne sam przez się nie pozbawia pracownicy prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad tym dzieckiem.

Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak:

Jak prawidłowo rozliczyć zasiłek opiekuńczy na przełomie roku?

Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje przedsiębiorcy od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego?

Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje za dzień, w którym pracownik świadczył pracę?